Gmina Wielka Wieś jako jedna z 23 gmin z województwa małopolskiego bierze udział w pilotażowym projekcie Województwa Małopolskiego mającym na celu wsparcie małopolskich rodzin w godzeniu życia zawodowego z rodzinnym, pn. „Małopolska Niania”. Otrzymane z Województwa dofinansowanie pozwoli udzielić wsparcia aż 10 rodzinom – jest to największa liczba spośród pozostałych gmin.

Do pilotażowego gminnego programu, mogą zostać zakwalifikowane rodziny mieszkające na terenie gminy Wielka Wieś, posiadające dziecko w wieku od ukończenia 20 tygodnia do 3 lat, które z uwagi na podjęcie lub powrót do aktywności zawodowej, już zatrudniają, lub dopiero zatrudnią nianię od 1 września br., na podstawie umowy uaktywniającej (zgodnie z art. 50 ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3).

Świadczenie w wysokości 1 500 zł (1000 zł dofinansowane z budżetu Województwa Małopolskiego i 500 zł z budżetu gminy Wielka Wieś) zostanie przyznane 10 rodzinom, na okres max. 10 miesięcy, jako częściowa refundacja wynagrodzenia niani, począwszy od września br. Umowa z nianią musi być zawarta na wymiar godzinowy odpowiadający pełnemu etatowi, na kwotę co najmniej 2 000 brutto (kwota najniższego wynagrodzenia).

Oprócz wymogów formalnych (tj. aktywność zawodowa rodziców, posiadanie dziecka do lat 3, zatrudnienie niani w oparciu o umowę uaktywniającą), przy wyborze 10 rodzin jako potencjalnych świadczeniobiorców, będą brane pod uwagę dodatkowe  kryteria, takie jak np. udokumentowane samotne wychowywanie dziecka, zatrudnienie jako niani osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy, zatrudnienie jako niani osoby niespokrewnionej z rodziną, dochód rodziny, powrót do aktywności zawodowej w okresie ostatnich trzech miesięcy, za które będzie można uzyskać dodatkowe punkty.

Szczegółowe informacje dot. gminnego programu „Małopolska Niania” tj. terminach, wzorach wniosków, zasadach i ostatecznych kryteriach zostaną podane do publicznej informacji po podjęciu przez Radę Gminy Wielka Wieś stosownej uchwały w sprawie niniejszego programu.

Powyższe informacje mają charakter poglądowy i stanowią o przewidywanych zasadach realizacji programu.

Więcej informacji w sprawie „Małopolskiej Niani” udziela kierownik GOPS – Pani Aneta Solarz, nr tel. 12 419 00 35.