Wychowawcy na półkoloniach dokładają wszelkich starań, by stworzyć dzieciom jak najlepsze warunki do wypoczynku, umożliwić im aktywne uczestnictwo w zaplanowanych zajęciach i życiu grupy oraz zorganizować czas wolny w sposób przyjemny i pożyteczny.

1. Organizatorem półkolonii „ODLOTOWE LATO ” jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkie Wsi, Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży POZYTYWKA oraz Świetlice Środowiskowe gminy Wielka Wieś

2. Uczestnikami półkolonii mogą być dzieci w wieku szkolnym (szkoła podstawowa) zamieszkałe na terenie gminy Wielka Wieś lub uczące się w szkołach podstawowych mieszczących się na terenie tej gminy.

3. W ramach półkolonii „ODLOTOWE LATO ” przewiduje się 4 turnusy

a) turnus pierwszy 02.07-06.07.2018- klasa I, II

- będą mogły wziąć w nim udział te dzieci, które od września 2018 r. rozpoczną naukę w klasie I, II,

b) turnus drugi 09.07-13.07.2018 - klasa III, IV

- będą mogły uczestniczyć dzieci, które w wrześniu rozpoczną naukę w klasie III, IV

c) turnus trzeci 30.07-03.08.2018 - klasa V, VI, VII

- będą mogły wziąć w nim udział te dzieci, które we wrześniu rozpoczną naukę w klasie V, VI , VII

d) turnus czwarty 06.08-10.08.2018 - klasa I, II, III

- będą mogły wziąć w nim udział te dzieci, które we wrześniu rozpoczną naukę w klasie I, II, III

4. W przypadku małego zainteresowania danym turnusem Organizator zastrzega sobie możliwość zmian.

5. Liczba uczestników jednego turnusu – 20 dzieci.

6. Koszt półkolonii to 200 zł

7. Rekrutacja na poszczególne turnusy odbędzie się za pomocą FORMULARZA GOOGLE czyli w formie elektronicznej.

8. Linki do kart zgłoszeniowych na poszczególne turnusy zostanie umieszczony na Facebooku i stronie internetowej Klubu Pozytywka, Facebooku Świetlic Środowiskowych oraz stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi.

9. Link będzie aktywny 07 czerwca br. od godziny 16 00 do 19 00 (lecz w przypadku zapełnienia się list dezaktywacja linku może nastąpić wcześniej).

10. Po otwarciu linku należy wypełnić formularz a następnie kliknąć ikonę „Wyślij”. Zgłoszenie zostanie przesłane do organizatorów.

11. O przyjęciu decydować będzie kolejność zgłoszeń.

12. Osoby, które znajdą się na liście zostaną poinformowane przez organizatora za pomocą smsa.

13. Po otrzymaniu potwierdzenia w wyznaczonym przez organizatora terminie należy zgłosić się do siedziby Klubu Pozytywka w Białym Kościele w celu złożenia wymaganych oświadczeń wraz z podpisami oraz doręczenia potwierdzenia przelewu za półkolonie.

14. Przelewu za Półkolonie należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia o przyjęciu dziecka na półkolonie. Płatność należy wykonać na konto 29 1050 1445 1000 0024 0606 4929 W tytule imię i nazwisko dziecka oraz nr turnusu.

15. Warunkiem zapisu na listę uczestników danego turnusu jest rejestracja elektroniczna, właściwie wypełnionej karty uczestnika półkolonii wraz z wszystkimi wymaganymi dokumentami (poszczególne załączniki -pkt. 41) oraz dokonanie wpłaty w wysokości 200 zł.

16. Do każdego z turnusów zostanie stworzona lista rezerwowa o czym również poinformuje organizator.

17. Z przyczyn losowych istnieje możliwość wycofania dziecka zapisanego na turnus, nie później jednak niż 4 dni przed jego rozpoczęciem. Wówczas należy zgłosić ten fakt pod numerem telefonu: 608-633-576.

18.Uczestnicy półkolonii przebywają pod opieką wychowawców od godz. 8.00 do godz. 16.00.

19. Zajęcia w ramach półkolonii będą odbywać się w klubie młodzieżowym POZYTYWKA
( obok Gimnazjum w Białym Kościele) a także w terenie.

20. W ramach programu każdego z turnusów półkolonii przewiduje się:

a) zajęcia artystyczne, edukacyjne, wychowawcze,

b) blok warsztatowy z origami,

c) wycieczka do Centrum Hodowlanego w Tomaszowicach,

d) grill z zajęciami sportowymi,

e) wyjazd na basen AGH w Krakowie lub Basen Otwarty Bukowno (zależy od Pogody) ,

f) Zajęciach Survivalowych,

21.Program może ulec zmianie.

22. Uczestnicy półkolonii będą mieli zapewniony jeden ciepły posiłek(obiad bez zupy) dziennie/ ewentualnie drugie śniadanie i 2 wody mineralne 0,5 l/dzień. Pozostałe wyżywienie uczestnika półkolonii pozostaje w gestii rodziców w zależności od potrzeb dziecka.

23. Rodzice są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka do miejsca półkolonii i z powrotem. Dzieci są odbierane z półkolonii wyłącznie przez osoby wskazane w karcie uczestnika półkolonii.

24. Wychowawca półkolonii, w przypadku zgłoszenia się po dziecko osoby nietrzeźwej, ma obowiązek poinformowania kierownika półkolonii, kierownik natychmiast informuje najbliższą jednostkę policji o zaistniałym fakcie, dziecko natomiast oczekuje na przyjazd rodziców.

25. W przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu rodzice są zobowiązani napisać oświadczenie.

26. Rodzic ma obowiązek, przed podpisaniem zgody na korzystanie z Basenu AGH w Krakowie/ Basenu Otwartego Bukowno zapoznać się, a następnie swoje dziecko z Regulaminem Ogólnego Korzystania z Basenu w Krakowie wraz z jego załącznikami. Regulaminy są dostępne na stronie http://www.basen.agh.edu.pl/?page_id=82

http://mosirbukowno.pl/wpcontent/uploads/2016/08/RegulaminKapieliskaMOSiRwBukownie.pdf

27. Uczestnicy półkolonii mają prawo do:

a) spokojnego wypoczynku,

b) uczestniczenia we wszystkich zajęciach, wycieczkach i imprezach organizowanych podczas turnusu,

c) korzystania ze wszystkich urządzeń i sprzętów niezbędnych do realizacji programu półkolonii,

d) wnoszenia próśb i skarg oraz propozycji zmian w programie turnusu.

28. Uczestnicy mają obowiązek:

a) bezwzględnie podporządkować się poleceniom wychowawców,

b) przestrzegać ramowego harmonogramu dnia,

c) brać udział w realizacji programu półkolonii,

d) zachować higienę osobistą, schludny wygląd i czystość,

e) szanować mienie, pomoce dydaktyczne,

f) kulturalnie zachowywać się podczas spożywania posiłków,

g) przestrzegać zasad poruszania się po drogach,

h) posiadać strój sportowy oraz obuwie zmienne sportowe.

29. Za szkody wyrządzone przez dziecko, materialnie odpowiedzialni są rodzice.

30. Samowolne oddalenie się od opiekunów, niesubordynacja, niezdyscyplinowanie, niewykonywanie poleceń wychowawców, nieprzestrzeganie regulaminu będzie karane upomnieniem, naganą a w ostateczności wykluczeniem uczestnika z udziału w półkoloniach.

31. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do skreślenia dziecka z listy uczestników półkolonii, bez zwrotu należności za niewykorzystaną część turnusu, w przypadku rażącego łamania zasad uczestnictwa w półkoloniach.

32. W razie nagłej choroby dziecka, po przedstawieniu zaświadczenia lekarskiego, rodzice lub opiekunowie mogą otrzymać zwrot kosztów za niewykorzystaną część turnusu lub cały turnus z wyjątkiem kosztów już poniesionych przez organizatora. Nie dopuszcza się zwolnień pisanych przez rodziców.

33. Rodzice uczestników półkolonii wyrażają zgodę na udział dziecka w wycieczkach i wyjściach.

34. Uczestnikami półkolonii mogą być tylko dzieci zdrowe. Rodzic ponosi odpowiedzialność za dziecko zapisane na półkolonie, a które cierpi na jakieś schorzenia.

35. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, o których uczestnicy zostaną natychmiast poinformowani.

36. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do organizatora.

37. Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga Organizator, jego decyzje są ostateczne i niepodważalne.

38. Rodzice uczestników półkolonii wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestników dla potrzeb organizatora oraz wykorzystanie wizerunku uczestników w celach promocyjnych.

39. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator.

40. Do niniejszego Regulaminu dołączony jest również Regulamin korzystania z basenu, którego należy podpisać i złożyć wraz z kartą uczestnika.

41. Dokumenty składane przy zapisie na półkolonie:

- prawidłowo uzupełniona karta uczestnika półkolonii – Formularz google,

- podpisany czytelnie przez rodzica regulamin półkolonii „ODLOTOWE LATO” ,

- wypełniona zgoda Rodzica na wyjazd na basen AGH w Krakowie/ Basen Otwarty Bukowno ,

- druk z oświadczeniami,

- potwierdzenie dokonania przelewu.

Z treścią powyższego regulaminu zapoznałam/łem się, przyjmuję do wiadomości i akceptuję jego treść.………………………………………………………………………………………………………………

Miejscowość, data, czytelny podpis Rodzica


Załączniki:
Pobierz plik (REGULAMIN PÓŁKOLONII.odt)Regulamin[ ]25 kB