Od stycznia 2019 roku zaczną obowiązywać przepisy dzięki którym rabaty będą dostępne także dla rodziców, którzy odchowali już potomstwo.

Będzie istniała możliwość przyznania Karty Dużej Rodziny rodzicom, którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu troje dzieci, niezależnie od tego, ile te dzieci mają dzisiaj lat, bo rodzicem dużej rodziny pozostaje się na całe życie

Na co przysługują zniżki?

Zgodnie z ustawą, zniżki dotyczą następujących usług:

- zniżki na przejazdy kolejowe - 37% na bilety jednorazowe oraz 49% na bilety miesięczne - ojciec, matka, macocha i ojczym,

- 50% ulgi opłaty za paszport - ojciec, matka, macocha i ojczym,

- 75% ulgi opłaty za paszport - dzieci,

- bezpłatny wstęp do parków narodowych.

- Zniżki we wszystkich miejscach oznaczonych znakiem KDR

Aby skorzystać ze zniżki, należy pokazać Kartę Dużej Rodziny, nie jest konieczne, aby być całą rodziną w jednym miejscu. Należy pamiętać, że miejsca, które oferują zniżki, są oznaczone specjalnym znakiem: „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny".

Gdzie złożyć wniosek?

Aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny należy złożyć wniosek w gminie odpowiadającej miejscu Twojego zamieszkania. Wykaz instytucji przyjmujących wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny znajduje się pod treścią artykułu.

Wniosek można również złożyć elektronicznie, za pośrednictwem Platformy Informacyjno-Usługowej Emp@tia (empatia.mpips.gov.pl).

Do wniosku należy dołączyć:

- NUMER PESEL

- ojciec i matka - oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;

- dzieci powyżej 18 lat, które uczą się w szkole lub w szkole wyższej – oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;

- w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – oryginał lub odpis postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

- dzieci z rodzin zastępczych albo rodzinnego domu dziecka – postanowienie
o umieszczeniu w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka,

- dzieci powyżej 18 r.ż. które przebywają w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka.  

- Od stycznia 2019 oświadczenie o posiadaniu co najmniej 3 dzieci.

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznać poprzez umieszczenie w nich klauzuli następującej treści „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Wnioski dla rodziców którzy posiadali na utrzymaniu 3 dzieci (zmiana od 01.01.2019) przyjmowane będą od 1 stycznia 2019 wraz z oświadczeniem: ,,Oświadczam, iż na moim utrzymaniu pozostawało co najmniej troje dzieci.”