Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi pragnie poinformować, że Gmina Wielka Wieś pozyskała środki finansowe na realizację programu ministerialnego „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2020.

 

Program adresowany jest do osób posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, albo orzeczenie równoważne, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym. Usługi asystenckie nie mogą być świadczone w rodzinach korzystających z usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych. Korzystanie z usług asystentów osobistych będzie bezpłatne.

Usługę asystenta będą mogły wykonywać wyłącznie osoby spełniające wymogi ministerialne, tj: osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej lub  osoby z wykształceniem przynajmniej średnim posiadające, co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

Zakres obowiązków asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej: do zadań asystenta należeć będą m.in. pomoc w wyjściu, powrocie/dojazdach w wybranych przez uczestnika Programu miejsca (np. dom, praca, rehabilitacja, instytucje, placówki kulturalne  i innych miejsc wskazanych przez uczestnika programu, a także pomoc w zakupach i w załatwieniu spraw urzędowych.

Usługa asystenta osobistego będzie realizowana przez 7 dni w tygodniu, w godz. 7:00 – 22:00. Maksymalna liczba godzin usług asystenta na 1 uczestnika Programu to 30 godzin miesięcznie.

Zapraszamy osoby zainteresowane zarówno udziałem w Programie, jak i świadczeniem w nim usług, o zgłaszanie się bezpośrednio do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi,  w godzinach pracy Ośrodka, szczegółowe informacje można również uzyskać pod numerem telefonu: 12 419 11 01.