Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi informuje o realizacji Programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2021. Jednocześnie zapraszamy osoby zainteresowane skorzystanie ze wsparcia do kontaktu z tut. Ośrodkiem.

 

Wsparcie jest skierowane do:

- dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;

- osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.