Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi we współpracy z Fundacją Po pierwsze CZŁOWIEK oraz  Małopolską  Fundacja TIBI realizuje Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ). Program jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym - FEAD. Celem Programu jest wsparcie osób
i rodzin najbardziej potrzebujących poprzez przekazywanie nieodpłatnych paczek żywnościowych.

Pomoc mogą otrzymywać osoby i rodziny znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji, np. dotknięte ubóstwem, bezdomnością, bezrobociem, niepełnosprawnością, długotrwałą lub ciężką chorobą oraz uzyskujące dochód nieprzekraczający 1542,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej oraz 1 161,60 zł w przypadku osoby w rodzinie, czyli dochód nieprzekraczający 220% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej.

Aby otrzymać pomoc żywnościową należy zgłosić się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielkiej w celu uzyskania skierowania.