znaki strona www

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi informuje o realizacji Programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2021. Środki finansowe na realizacje Programu pochodzą z Funduszu Solidarnościowego. 

Celem Programu jest wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.

Wsparcie jest skierowane do:

- dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,

- osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy w:

– wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybranych przez uczestnika Programu miejsce,
– zakupach z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji,
– załatwieniu spraw urzędowych,
– nawiązaniu kontaktów/współpracy z różnego rodzaju organizacjami,
– korzystaniu z dóbr kultury,
– wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub z placówki oświatowej.

Uczestnik (bez względu na sytuację materialną) nie ponosi odpłatności za udział w Programie.

Realizacja Programu pozwoli na wsparcie osób niepełnosprawnych - mieszkańców gminy Wielka Wieś - w zakresie wykonywania codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Dzięki realizacji Programu osoby niepełnosprawne będą miały szansę na prowadzenie bardziej samodzielnego i aktywnego życia, a co za tym idzie poprawi się ich jakość życia.

Gmina Wielka Wieś pozyskała środki finansowe z Funduszu Solidarnościowego w wysokości 51 673,00 zł na realizację Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”- edycja 2021.

Powyższa informacja została zamieszczona w związku z zobowiązaniem ujętym w par.5 umowy nr 438/OPS/2021 zawartej pomiędzy Wojewodą Małopolskim a Gminą Wielka Wieś (uaktualnienie  Aneksem  nr 1 do umowy 438.OPS.2021 z dnia 24.09.2021)

plakat AOON

Załączniki:
Pobierz plik (plakat AOON.jpg)Plakat[ ]158 kB