W związku z występującymi w ostatnim czasie intensywnymi opadami deszczu, burzami, wiatrem, gradobiciem Gmina Wielka Wieś informuje o wytycznych Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie dotyczących przyznawania pomocy w ramach ustawy o pomocy społecznej (zasiłek celowy z tytułu zdarzenia losowego bądź klęski żywiołowej).

Pomoc udzielana jest na podstawie ustawy o pomocy społecznej w odpowiedzi na wniosek złożony przez WŁAŚCICIELA BUDYNKU MIESZKALNEGO. W dalszej kolejności ustala się sytuację osoby/rodziny uwzględniając możliwości i potrzeby wnioskodawcy. Podstawowym dokumentem przy udzielaniu pomocy jest rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadzany w miejscu zamieszkania osób poszkodowanych.

Istotnym jest, iż wsparcie udzielane jest na zaspokojenie konkretnych niezbędnych potrzeb życiowych, które w skutek szkód powstałych w budynkach mieszkalnych zajmowanych przez wnioskodawcę nie mogą być zaspokojone. Zgodnie z wytycznymi Wojewody pomoc nie mam mieć charakteru odszkodowania, zadośćuczynienia bądź rekompensaty.
Wszelkich szczegółowych informacji udzielają pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi pod numerem telefonu (12) 419 11 01.