Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi  informuje, iż składanie wniosków o żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego „Czyste powietrze”  w okresie od 1 sierpnia do dnia publikacji obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego tj. nie później niż do 23 września, tut. Ośrodek nie będzie miał możliwości ustalenia wysokości dochodu z gospodarstwa rolnego i nie będzie mógł wydać zaświadczenia o dochodach osobie fizycznej, jeżeli członek gospodarstwa domowego uzyskuje dochody z gospodarstwa rolnego.