W Dzienniku Ustaw 2 listopada 2021 r., opublikowano ustawę z 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2021.1981, dalej: ustawa zmieniająca). Kluczową zmianą, wchodzącą w życie od 1 stycznia 2022 r. zgodnie z brzmieniem art. 10 ust. 1 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci postępowanie w sprawie świadczenia wychowawczego prowadzi oraz świadczenie to wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

W sprawach, które nie są realizowane w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, a wnioski o ustalenie prawa do świadczeń zostały/zostaną złożone do 31 grudnia 2021 r. włącznie, właściwy dla rozpatrzenia takich wniosków oraz wypłaty świadczeń będzie wójt/burmistrz/prezydent miasta.

W przypadku wpływu do gminy informacji o zmianie sytuacji życiowej w zakresie wniosków złożonych w gminie do 31 grudnia 2021 r. w zakresie spraw objętych koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego, informację od strony o zmianach w sytuacji rodziny należy przekazać do Wojewody. Również w przypadku przyznania przez gminę świadczenia wychowawczego na podstawie wniosku złożonego przed 1 stycznia 2022 r. w przypadku wyjazdu/podjęcia zatrudnienia w państwie, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, wniosek należy przekazać do Wojewody w trybie art. 16. ust. 2 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Sprawy o nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze przyznane przez wójtów, burmistrzów, prezydentów miast będą rozpatrywane na podstawie obecnego brzmienia art. 25 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Powoduje to, że decyzja o ustaleniu i zwrocie nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego może być wydana do 10 lat od terminu jego pobrania, nawet gdy świadczenie będzie wypłacane w 2022 r. na podstawie rozstrzygnięć wydanych przez wójtów, burmistrzów, prezydentów miast.

W przypadku wniesienia do Państwa jednostek wniosku w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego począwszy od 1 lutego 2022 r. należy poinformować Stronę, że organem właściwym jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a jedyną formą wniesienia wniosku jest złożenie go w postaci elektronicznej.