Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi informuje, że  rozpoczęto przyjmowanie wniosków o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na osobę, o którym mowa w art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Świadczenie jest przeznaczone na utrzymanie, w szczególności pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

Pomoc skierowana jest dla obywateli Ukrainy, którzy przekroczyli granicę od 24 lutego i którzy zostali wpisani do rejestru PESEL.

Wniosek o wypłatę świadczenia składa osoba uprawniona, jej przedstawiciel ustawowy, opiekun tymczasowy albo osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem.

Zakres informacji zbieranych podczas przyjmowania wniosków o wypłatę świadczenia:

  1. Imię (imiona) i nazwisko
  2. Data urodzenia
  3. Obywatelstwo
  4. Płeć
  5. Rodzaj dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy
  6. Seria i numer dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy, informacja o dacie wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
  7. Adres pobytu
  8. Dane kontaktowe, w tym numer telefonu lub adres poczty elektronicznej
  9. Numer PESEL
  10. Numer rachunku płatniczego, na który wypłacane będzie świadczenie (jeśli osoba posiada taki numer).

Комунальний центр соціальної допомоги в Wielkiej Wsi інформує, що розпочато прийом заявок про одноразову грошову виплату у розмірі 300,00зл. на особу , про яку мова
в арт.31 закону з дня 12 березня 2022 р. про допомогу громадянам України у зв'язку
із воєнним конфліктом на території цієї країни.

Пільга призначена на утримання та покриття видатків, зокрема на харчування, одяг, взуття,засоби особистої гігієни,а також на комунальні послуги.

Допомога призначена для громадян України, які перетнули кордон починаючи
з 24 лютого і які були вписані до реєстру PESEL.

Заява про виплату допомоги подається уповноваженою особою, її законним представником, тимчасовим опікуном або особою, яка фактично доглядає за дитиною.

Обсяг інформації, щоб подати заяву на виплати:

1. Ім'я і прізвище.

2. Дата народження.

3. Громадянство.

4. Стать(чол.жін.).

5. Документ, що підтверджує перетин кордону 

6. Серія і номер документу, що підтверджує перетин кордону, інформація про дати в'їзду на територію Польщі.

7. Адреса перебування 

8. Контактні дані, номер телефону або адреса електронної пошти.

9. Номер PESEL.

10. Номер платіжного рахунку, на який буде виплачена допомога.(якщо особа має такий номер).