W związku z wejściem w życie rozporządzenia w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty informujemy:

- warunkiem do otrzymania świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w wysokości 40 zł za osobę dziennie-jest złożenie odpowiedniego wniosku (w załączeniu);

- wniosek będzie można złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej Szyce, Plac Wspólnoty 2;

- świadczenie jest przyznawane za okres faktycznego zapewniania zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, nie dłużej niż za okres 60 dni;

- świadczenie przyznawane jest na dzień złożenia wniosku tj. za okres od dnia zakwaterowania do wyjazdu lub do dnia złożenia wniosku, jeśli zakwaterowanie jest kontynuowane wówczas konieczne będzie złożenie dodatkowego wniosku nie wcześniej niż 30 dni od daty złożenia pierwszego wniosku.

- wniosek jest rozpatrywany w terminie miesiąca od dnia jego złożenia.

Ponadto informujemy, że Gmina może uzależnić przyznanie lub wypłatę świadczenia od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia.