W związku z przyjęciem przez Radę Powiatu w Krakowie Uchwałą Nr XXXVI/399/2021 z dnia 24 listopada 2021 roku programu pn. „Wsparcie dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin w Powiecie Krakowskim na lata 2022-2026” oraz Uchwałą Nr 154/2022 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 27 kwietnia 2022 roku w sprawie powierzenia realizacji w roku 2022 zadania publicznego Powiatu Krakowskiego w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych ze spektrum autyzmu i ich rodzin – opieka wytchnieniowa w powiecie krakowskim, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje o możliwości skorzystania z opieki wytchnieniowej dla mieszkańców Powiatu Krakowskiego.

Opieka wytchnieniowa w Powiecie Krakowskim realizowana będzie w okresie od 16 maja do 30 listopada 2022 roku.

W drodze otwartego konkursu ofert zadanie to realizowane jest przez Fundację „Mój Sen” z siedzibą w Wielkiej Wsi, 32-089 Wielka Wieś, ul. Krakowska 74, tel.:  606 108 663, w Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych w Krakowie  ul. Spadochroniarzy

Wnioski o przyznanie wsparcia można składać od 16 maja 2022 r., bezpośrednio  w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie, al. Słowackiego 20,  a także za pomocą operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 896).

 Opieka wytchnieniowa będzie realizowana poprzez zapewnienie niepełnosprawnemu dziecku/osobie niepełnosprawnej ze spektrum autyzmu do 24 roku życia opieki na zorganizowanym dziennym turnusie odciążeniowym.

Adresatami programu są rodzice/opiekunowie dzieci ze spektrum autyzmu, z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz rodzice/opiekunowie osób ze spektrum autyzmu ze znacznym stopniem niepełnosprawności do 24 roku życia.

Z pobytu na turnusie odciążeniowym, który może trwać 14 dni mogą skorzystać raz  w roku dzieci/osoby niepełnosprawne ze spektrum autyzmu do 24 roku życia po uprzednim zakwalifikowaniu przez zespół specjalistów – organizatora opieki wytchnieniowej.

Turnusy organizowane będą w formie dziennej, odbywać się będą przez cały tydzień (pięć dni w tygodniu), 6 godzin dzienne, w godz. od 8.00 do 18.00.

Uczestnictwo niepełnosprawnego dziecka/osoby niepełnosprawnej ze spektrum autyzmu do 24 roku życia w turnusie dziennym jest bezpłatne.

Korzystanie z opieki wytchnieniowej nie jest zależne od kryterium dochodowego rodziny dziecka/osoby niepełnosprawnej.

https://pcpr.powiat.krakow.pl/blog/2022/05/16/opieka-wytchnieniowa-przejmowanie-wnioskow/