Osoby, które udzielały schronienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL, mają czas na złożenie wniosku o przyznanie świadczenia z tego tytułu do 15 lipca 2022 r..

Taki termin wynika z przepisów ustawy z 8 czerwca 2022 r. o zmianie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. poz. 1383), która weszła w życie 1 lipca. Umożliwia ona osobom, które przed 30 kwietnia br. przyjęły uchodźców bez numeru PESEL, ubieganie się o świadczenie za zapewnianie im zakwaterowania i wyżywienia. Wtedy bowiem zaczęła obowiązywać zmiana przepisów wprowadzająca wymóg podania numeru PESEL we wniosku o przyznanie świadczeń.

Nowelizacja ustawy zakłada, że na złożenie wniosku jest tylko 14 dni od jej wejścia w życie tj. do 15 lipca 2022 r.

Wniosek powinien zostać złożony na formularzu, który jest określony rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych i administracji z 16 marca 2022 r. – musi to być druk obowiązujący przed zmianą, która nastąpiła od 30 kwietnia br. z uwagi na konieczność wpisania numeru PESEL.

Nowelizacja ustawy reguluje także inne terminy dotyczące składania wniosków o świadczenie 40 zł. Informujemy, iż wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy za okres do 30 czerwca br., można składać tylko do 31 lipca 2022 r.

Natomiast w przypadku osób, które w dalszym ciągu zapewniają schronienie uchodźcom (co do zasady świadczenie przysługuje za 120 dni, liczone od dnia przyjazdu do Polski), wniosek należy złożyć najpóźniej w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem. Wnioski złożone z uchybieniem tych terminów pozostawia się bez rozpatrzenia.

OKRES ZAKWATEROWANIA

TERMIN NA ZŁOŻENIE WNIOSKU

do 29 kwietnia 2022 r.

(obywatele Ukrainy nie posiadają numeru PESEL)

do 15 lipca 2022 r.

do 30 czerwca 2022 r.

do 31 lipca 2022 r.

od 1 lipca 2022 r.

miesiąc od ostatniego dnia zakwaterowania obywatela

Ponadto, gmina może przedłużyć okres wypłaty świadczenia na okres dłuższy niż 120 dni w przypadku zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelowi Ukrainy, który:

1) posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie, o którym mowa
w art. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób nie
pełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 i 1981 oraz z 2022 r. poz. 558);

2) posiada dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności wydany w ramach ukraińskiego systemu
orzekania o niepełnosprawności;

– wtedy świadczenie przysługuje za osobę niepełnosprawną, za osobę sprawującą nad nią opiekę i za każde małoletnie dziecko tych osób;

3) ukończył 60 rok życia (kobiety) albo 65 rok życia (mężczyźni);

4) jest kobietą w ciąży lub osobą wychowującą dziecko do 12 miesiąca życia;

– wtedy świadczenie przysługuje za kobietę w ciąży i za każde jej małoletnie dziecko lub za opiekuna wychowującego dziecko do 12 miesiąca życia i za wszystkie jego małoletnie dzieci;

5) samotnie sprawuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej opiekę nad trojgiem i więcej dzieci;

– wtedy świadczenie przysługuje za opiekuna i za każde małoletnie dziecko;

6) jest małoletnim wymienionym w art. 25a ust. 1 ustawy (tj. dziecko, które uciekło do Polski bez swojego rodzica np. z innym członkiem rodziny lub osobą niespokrewnioną i w związku z tym sąd ustanowił dla nich opiekuna tymczasowego)

– wtedy świadczenie przysługuje za małoletniego, za opiekuna tymczasowego ustanowionego dla małoletniego oraz za wszystkie małoletnie dzieci opiekuna tymczasowego.