Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi informuje, iż dnia 12 sierpnia 2022 roku  weszła w życie ustawa o dodatku węglowym. Zadanie to będzie realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi.

Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB). Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

Przy ubieganiu się o dodatek węglowy nie obowiązuje kryterium dochodowe.

Wysokość dodatku węglowego wynosi 3000,00 zł jednorazowo.

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego będzie można składać do 30 listopada 2022 r. osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szycach lub przez internet (e-puap). 

Pamiętajmy:

  • o prawidłowym i uważnym wypełnieniu druku wniosku.
  • o podaniu we wniosku adresu poczty elektronicznej – na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej wysłana zostanie informacja o przyznaniu dodatku węglowego
  • O PODANIU NUMERU KONTA BANKOWEGO
  • ustawa o dodatku węglowym stanowi, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznany zostanie wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy

Więcej informacji na temat dodatku węglowego można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej pod numerami telefonu: (12) 419 04 40;  (12) 419 11 01.