Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi informuje, iż w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15.09.2022 (Dz.U. poz. 1967) o szczególnych rozwiązanych w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw pojawiła się możliwość złożenia wniosku o dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania źródeł ciepła innych niż węgiel.

Dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest:

  1. kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, albo
  2. kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG (obejmuje wyłącznie gaz ze zbiornika gazu skroplonego LPG używanego dla celów grzewczych w kotle gazowym zasilanym tym gazem. Dodatkiem nie są objęte w szczególności: gaz ziemny dystrybuowany siecią gazową (tzw. gaz sieciowy) oraz gaz LPG z tzw. butli gazowej),
  3. kocioł olejowy.​

​Dodatek, o którym mowa powyżej nie przysługuje gospodarstwom domowym, które skorzystały z dodatku węglowego, o których mowa w art. 2 Przy ubieganiu się o dodatek dla gospodarstw domowych nie obowiązuje kryterium dochodowe.

Dodatek dla gospodarstwa domowego wynosi:

1) 3000 złotych – w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;

2) 1000 złotych – w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;

3) 500 złotych – w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;

4) 2000 złotych – w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

Wnioski o wypłatę dodatku będzie można składać do 30 listopada 2022r. osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (Szyce, Plac Wspólnoty 2)  lub przez internet (e-puap). 

Pamiętaj:

  • o prawidłowym i uważnym wypełnieniu druku wniosku.
  • o podaniu we wniosku adresu poczty elektronicznej – na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej wysłana zostanie informacja o przyznaniu dodatku.
  • ustawa o dodatku dla gospodarstw domowych stanowi, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku, gdy wniosek o wypłatę ww. dodatku dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznany zostanie wnioskodawcy, który złożył taki wniosek, jako pierwszy.
  • w przypadku, gdy wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył wniosek, jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.
  • dodatek nie przysługuje gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.