Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi informuje o realizacji kolejnego zadania mającego na celu wsparcie gospodarstw domowych w ponoszeniu kosztów zakupu paliw na cele grzewcze.

W dniu 21 grudnia 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu. Nowe świadczenie realizowane jest w formie refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych.

Kto składa wniosek

Wnioskodawcą może być osoba, która zawarła z przedsiębiorstwem energetycznym umowę na dostawę paliwa gazowego.

Wniosek o refundację podatku VAT składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej wniosek.

Do wniosku o refundację podatku VAT należy dołączyć

 • fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do tego odbiorcy obejmujący okres dotyczący wniosku,
 • dowód uiszczenia zapłaty za fakturę.

Komu przysługuje refundacja podatku VAT

 • osobie wykorzystującej gaz jako główne źródło ogrzewania – urządzenie grzewcze zasilane paliwami gazowymi musi być zgłoszone lub wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB);
 • gospodarstwo domowe spełnia kryterium dochodowe:
 • w gospodarstwie jednoosobowym, wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł;
 • w gospodarstwie wieloosobowym, wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

Gospodarstwem domowym jednoosobowym jest osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca.
Gospodarstwem wieloosobowym jest osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące.

Dochód weryfikowany jest jednorazowo przy złożeniu pierwszego wniosku.

Sposób liczenia wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego uzależniony jest od terminu złożenia wniosku. W  przypadku złożenia wniosku o refundację w okresie:

 • od 1 stycznia do 31 lipca 2023 r. – uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek, tj. dochód z 2021 r.
 • od 1 sierpnia do 29 lutego 2024 r. – uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek, tj. dochód z 2022 r.

Dodatkowe dokumenty stwierdzające wysokość dochodu osób w gospodarstwie domowym, w tym odpowiednio:

 • oświadczenia wnioskodawcy o dochodach członków rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e, art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, (tj. dochody niepodlegające opodatkowaniu, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit c ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych);
 • w indywidualnych przypadkach inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego,
 • w przypadku osób posiadających gospodarstwo rolne: oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy lub zaświadczenie właściwego organu gminy albo nakaz płatniczy,

Termin złożenia wniosku

 • do dnia 29 lutego 2024 r. – w dowolnym momencie po otrzymaniu faktury VAT,
 • po dniu 29 lutego 2024 r. – w ciągu 30 dni od otrzymania faktury VAT, która jest przedmiotem wniosku.

Wnioski można składać

 • tradycyjnie w formie papierowej w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Szyce, Plac Wspólnoty 2.
 • za pomocą platformy EPUAP, gdzie załącznikiem będzie podpisany elektronicznie plik zawierający wypełniony wniosek o refundację podatku VAT lub przy użyciu aplikacji mObywatel

Wysokość świadczenia

 • świadczenie nie ma określonej ustawowo kwoty, stanowi refundację podatku VAT wynikającego z opłaconej faktury za dostarczenia paliwa gazowego w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Konieczny wpis źródła ciepła do CEEB

Główne źródło ogrzewania domu z wykorzystaniem gazu musi być wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia wejścia w życie ustawy tj. do 21 grudnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku wpisania lub zgłoszenia do CEEB nowych źródeł ogrzewania.

Rozstrzygnięcie

Przyznanie refundacji podatku VAT nie wymaga wydania decyzji. Informacja o przyznaniu świadczenia jest przekazywana na adres e-mail wskazany we wniosku.