W związku z przystąpieniem do realizacji programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie, Aleja Juliusza Słowackiego 20, 30-037 Kraków informuje o możliwości zgłaszania do programu Uczestników Programu tj. członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniem niepełnosprawności, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej. Usługa opieki wytchnieniowej skierowana jest do osób zamieszkujących na terenie Powiatu Krakowskiego (ziemskiego) i będzie świadczona w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Usługi w formie pobytu dziennego mogą być świadczone w godzinach od 6.00 do 22.00 ( maksymalnie 12 godzin dla jednej osoby w danym dniu).

Osoby zainteresowane mogą kontaktować się z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie pod numerem telefonu 12 397-95-64, 12 397-95-74.

Kartę zgłoszenia oraz pozostałe wymagane dokumenty, które stanowią załącznik do ogłoszenia, należy składać w terminie od 1 marca 2023 do 15 marca 2023 roku za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie) lub w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krakowie Aleja Juliusza Słowackiego 20, parter pokój 4.