Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje, że w 2024 roku rozpoczynają się zajęcia grupy korekcyjno- edukacyjnej dla osób stosujących przemoc domową. Spotkania grupy prowadzone będą w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krakowie przy al. Słowackiego 20. Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu, popołudniami w wymiarze 3 godzin zegarowych. Cały program obejmuje 60 godzin dydaktycznych (15 spotkań).

Podstawowym celem działań korekcyjno-edukacyjnych jest zmiana zachowań i postaw osób stosujących przemoc domową, a w rezultacie powstrzymanie sprawców przed stosowaniem przemocy oraz zwiększenie ich zdolności do kontroli agresywnych zachowań i konstruktywnego współżycia w rodzinie. Oddziaływania korekcyjno-edukacyjne mają formę, zarówno spotkań grupowych, jak również konsultacji indywidualnych.

Ww. grupa jest przeznaczona dla osób stosujących przemoc domową i będzie mieć charakter półotwarty, czyli w trakcie trwania grupy osoby zainteresowane lub zobligowane do uczestnictwa będą mogły rozpocząć ww. formę oddziaływań.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przez cały rok prowadzi procedurę kwalifikacyjną osób zainteresowanych uczestnictwem w zajęciach. Zapisy i wszelkie pytania prosimy kierować do pracowników sekcji przeciwdziałania przemocy w rodzinie pod numerami  telefonów: (12) 210-09-76 wew. 410 lub 500-141-746.