Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi, z siedzibą w Szycach, Plac Wspólnoty 2, jest jednostką organizacyjną Gminy Wielka Wieś, powołaną Uchwałą Nr IV/16/90 Rady Gminy w Wielkiej Wsi z dnia 10 lipca 1990 r. w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Czym się zajmujemy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje następujące zadania :

 • tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej, w tym rozbudowa niezbędnej infrastruktury socjalnej;
 • analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej;
 • realizacja zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych;
 • koordynacja realizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka;
 • udzielanie pomocy środowiskowej i instytucjonalnej osobom oraz rodzinom znajdującym się w trudnych warunkach życiowych;
 • przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą o pomocy społecznej świadczeń;
 • pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin;
 • praca socjalna skierowana na pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz tworzeniu warunków sprzyjających temu celowi,
 • rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb,
 • ustawiczne doskonalenie kwalifikacji zawodowych pracowników Ośrodka.

- Ośrodek realizuje zadania własne Gminy z zakresu pomocy społecznej, o których mowa w art. 17 ustawy o pomocy społecznej.

- Ośrodek realizuje zadania zlecone Gminie z zakresu administracji rządowej z pomocy społecznej, o których mowa w art. 18 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

- Do zadań Ośrodka należy także realizacja zadań wynikających z rozeznanych potrzeb Gminy, z rządowych programów pomocy społecznej lub innych ustaw, w szczególności:

 • realizacja zadań zleconych Gminie wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych;
 • realizacja zadań zleconych Gminie wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;
 • realizacja zadań zleconych Gminie wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
 • realizacja zadań własnych i zleconych Gminy wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 • realizacja zadań własnych Gminy wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
 • realizacja zadań Gminy wynikających z ustawy z dnia 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j.: Dz. U. z 2015r., poz. 1286 z późn. zm.);
 • realizacja zadań zleconych Gminie wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2016r., poz. 195);
 • realizacja zadań zleconych Gminie wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014r o Karcie Dużej Rodziny(Dz. U. 2014, poz. 1863 z późn. zm.);
 • realizacja zadań zleconych Gminie wynikających z ustawy z dnia 04.04.2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (t.j.: Dz. U. z 2016r., poz. 162 z późn. zm.);
 • kierowanie wniosków o ustalenie niezdolności do pracy, niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności do organów określonych odrębnymi przepisami;
 • inicjowanie postępowań o roszczenia alimentacyjne na rzecz obywateli na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

 

Jak się skontaktować z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi:

Aby skutecznie komunikować się z naszą instytucją bądź złożyć wniosek osoby z niepełnosprawnościami mogą:

 • napisać pismo/złożyć wniosek na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi
  Plac Wspólnoty 2
  32-085 Szyce;
 • wysłać e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
 • skontaktować się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu: 12 419 11 01, 12 419 04 40, 798 802 911
 • złożyć dokumenty za pośrednictwem skrzynki ePUAP GOPSWIELKAWIES/SKRYTKAESP

W jakich godzinach pracujemy:

 • poniedziałek: 7:30 - 17:00
 • od wtorku do czwartku: 7:30 - 15:30
 • piątek: 7:30 - 14:00

Informacja dla osób niesłyszących lub słabo słyszących:

Aby skutecznie komunikować się z naszym urzędem osoby niesłyszące lub słabo słyszące mogą:

 • napisać pismo/złożyć wniosek na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi, Plac Wspólnoty 2, 32-085 Szyce
 • wysłać e-maila na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • skontaktować się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu: 12 419 11 01, 12 419 04 40, 798802911

Informacja dla osób z niepełnosprawnością ruchową i osób starszych:

 • na parkingu przed Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi znajduje się miejsce parkingowe dla osób z niepełno sprawnościami.
 • w wejściu od strony Urzędu Gminy znajduje się winda dla osób z ograniczeniami mobilności lub dla matek z wózkami i osób starszych.