Kryterium dochodowe

 
KRYTERIUM DOCHODOWE – JAK OBLICZA SIĘ DOCHÓD
 
 

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, które spełniają tzw. kryterium dochodowe. Pomoc skierowana jest do osób o najniższych dochodach. Aby ją otrzymać nie można przekraczać poniższych kwot.
Wysokość kryterium dochodowego dla osoby samotnie gospodarującej   477 zł
Wysokość kryterium dochodowego na osobę w rodzinie   351 zł 
 
Należy zsumować przychody z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, czyli np. ubiegając się o pomoc w marcu, trzeba przedstawić dochód z lutego. Obliczając kryterium dochodowe na osobę w rodzinie sumujemy przychody wszystkich członków rodziny (np. zarobki, renty i emerytury, zasiłek dla bezrobotnych – to tylko przykłady – uwzględnianych dochodów może być więcej). Muszą to być dochody netto, czyli bez podatku oraz składek na ubezpieczenia. Do dochodu nie wlicza się również:
- kwoty alimentów, które płaci członek rodziny ubiegającej się o wsparcie, innym osobom (spoza rodziny),
- jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego,
- zasiłku celowego,
- pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty,
- świadczeń w naturze,
- świadczeń przysługujących osobie bezrobotnej z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych.
Dochody liczone są restrykcyjnie. Liczy się niemal wszystko, a ustawa o pomocy społecznej wymienia tylko kilka kategorii dochodów, które nie są uwzględniane. Osoby składające wnioski często dziwią się i nie zgadzają z tym, że jakieś dochody zostały uwzględnione, szczególnie w sytuacji, kiedy do ich dochodów dolicza się pomoc przyznaną wcześniej w tej samej instytucji np. dodatek mieszkaniowy. Jest to jednak zgodne z ustawą. Urzędnicy przyznający pomoc muszą precyzyjnie określić sytuację materialną danej osoby/ rodziny.
UWAGA: Należy pamiętać, że kryterium dochodowe zmienia się - podlega okresowej weryfikacji. Zmieniają się również, podawane w kolejnych rozdziałach wysokości świadczeń. Aktualne kwoty powinien znać pracownik socjalny ośrodka pomocy społecznej.Ostatnia weryfikacja kryteriów dochodowych i innych wskaźników z ustawy o pomocy społecznej miała miejsce w 2006 roku - od tego czasu nie uległy one zmianie. W 2010 r. nie nastąpiła weryfikacja przedstawionych wyżej kryteriów dochodowych - kolejny rok pozostały one na tym samym poziomie.