znaki strona www

Edycja 2024

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi informuje o realizacji Programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z  niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego -edycja 2024. Środki finansowe na realizacje Programu pochodzą z Funduszu Solidarnościowego.

Celem Programu jest  wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Adresatami Programu są:

- dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

- osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:

a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo

c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Uczestnik (bez względu na sytuację materialną) nie ponosi odpłatności za udział w Programie.

Gmina Wielka Wieś pozyskała środki finansowe z Funduszu Solidarnościowego na realizację Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”- edycja 2024.

Wartość finansowania - 491 438,04 zł. Całkowita wartość zadania -  491 438,04 zł

 

Rok 2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi informuje o realizacji Programu  „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023 z Funduszu Solidarnościowego. Środki finansowe na realizacje Programu pochodzą z Funduszu Solidarnościowego. Na mocy umowy nr 115/WP/2023/FS na realizację zadania Gmina Wielka Wieś otrzymała kwotę 234 505,26 zł oraz 4 690,10 zł na koszty związane z obsługą Programu. Całkowity koszt zadania – 239 195,36 zł.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych:

- dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

- osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, albo orzeczenie traktowane na równi z wymienionymi, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Takie osoby będą miały możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy wykonywaniu codziennych czynności czy podejmowaniu aktywności społecznej. Program ma również na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i dyskryminacji osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy sportowych. Do zadań asystenta należeć będzie m.in. pomoc w wyjściu, powrocie oraz dojazdach np. na rehabilitację, zajęcia terapeutyczne lub do ośrodków zdrowia, kultury, pomoc w zakupach i załatwianiu spraw urzędowych.

Osoby niepełnosprawne nie ponoszą żadnych kosztów w związku z uczestnictwem w Programie.

 

Rok 2022

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi informuje o realizacji Programu  „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022 z Funduszu Solidarnościowego. Środki finansowe na realizacje Programu pochodzą z Funduszu Solidarnościowego. Na mocy umowy nr 91/WP/2022/FS na realizację zadania Gmina Wielka Wieś otrzymała kwotę 270 060,00 zł (dwieście siedemdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt złotych) z budżetu Wojewody.

Celem Programu jest wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.

Wsparcie jest skierowane do:

- dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,

- osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

ROK 2021

Gmina Wielka Wieś pozyskała środki finansowe z Funduszu Solidarnościowego w wysokości  51 673,00 zł na realizację Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”- edycja 2021. (uaktualnienie  Aneksem  nr 1 do umowy 438.OPS.2021 z dnia 24.09.2021).

Powyższa informacja została zamieszczona w związku z zobowiązaniem ujętym w par.5 umowy nr 438/OPS/2021 zawartej pomiędzy Wojewodą Małopolskim a Gminą Wielka Wieś.

Program „„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej””- był realizowany  również w roku 2020 –(edycja 2019-2020). Początkowo prognozowano pomoc dla sześciu rodzin, jednakowoż ostatecznie (głównie z powodu Covidu i zmiany sytuacji zawodowej rodzin) wsparciem objęto dwie rodziny z osobami niepełnosprawnymi. Wydatkowano kwotę 13 600 zł w całości otrzymaną z budżetu Wojewody.