znaki strona www

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi realizując zadania z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U.2020.0.821) zapewnia rodzinom wsparcie w formie asystenta rodziny. Asystent rodziny to usługa dla rodzin z dziećmi, które z różnych powodów przeżywają trudności w wypełnianiu swoich funkcji. Wsparcie asystenta ma charakter czasowy a współpraca asystenta z rodziną jest dobrowolna, chyba, że o takiej formie pomocy postanowi sąd rodzinny. Rodzina współpracując z asystentem opracowuje plan pracy, określający możliwe do osiągnięcia i ważne dla rodziny, a w szczególności dla dzieci w tej rodzinie, cele oraz działania służące ich realizacji. Efektem takiej pracy ma być poprawa funkcjonowania rodziny, tak aby dzieci w rodzinie miały zaspokojone potrzeby: socjalno – bytowe, bezpieczeństwa, zdrowotne, emocjonalne, psychiczne.

W roku 2018 gmina Wielka Wieś otrzymała  dotację  w wysokości: 20 689.00 (słownie: dwadzieścia tysięcy sześćset osiemdziesiąt dziewięć złotych)  w tym:

a)w formie dotacji celowej z rezerwy budżetu państwa 14 849.00 zł, (słownie: czternaście tysięcy osiemset czterdzieści dziewięć złotych)

b)z Funduszu Pracy w wysokości 5 840.00 zł (słownie: pięć tysięcy osiemset czterdzieści złotych)

W roku 2019 Gmina Wielka Wieś otrzymała  dotację  w wysokości: 20 727.00 (słownie: dwadzieścia tysięcy siedemset dwadzieścia siedem złotych)  przeznaczoną na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na dofinansowaniu kosztów wynagrodzenia brutto asystentów rodziny w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019”.

W roku 2020     Wojewoda przyznał Gminie Wielka Wieś  środki finansowe z Funduszu Pracy w wysokości 1700 zł (słownie: jeden tysiąc siedemset zł) z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny zatrudnionych na umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną. Dodatek do wynagrodzenia przysługiwał  asystentowi rodziny, który pracował przed lub rozpoczął pracę na stanowisku asystenta rodziny najpóźniej 1 stycznia 2020 r. i 19 czerwca 2020 roku nadal pracował na stanowisku asystenta rodziny oraz aktywnie działał w okresie zwalczania pandemii COVID-19.