znaki strona www

Wojewoda rok rocznie przyznaje Gminom  środki finansowe w formie dotacji celowej przeznaczone na dofinansowanie zadania własnego polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej.

2024

Zgodnie z umową nr 349/OPS/2024 zawartą w dniu 26.02.2024 pomiędzy Gminą Wielka Wieś a Małopolskim Urzędem Wojewódzkim Wojewoda przyznał gminie dotację w wysokości  105 793  zł (słownie: sto pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt trzy złote) przeznaczoną na utrzymanie Ośrodka.

Całkowity koszt realizacji zadania to kwota 1 589 243,00 zł.

2023

Zgodnie z umową nr 395/OPS/2023 zawartą pomiędzy Gminą Wielka Wieś a Małopolskim Urzędem Wojewódzkim Wojewoda przyznał gminie dotację w wysokości  101 719  zł (słownie: sto jeden tysięcy siedemset dziewiętnaście złotych) przeznaczoną na utrzymanie Ośrodka.

Całkowity koszt realizacji zadania to kwota 1 449 197 zł.

2022

Zgodnie z umową nr  190/OPS/2022 zawartą pomiędzy Gminą Wielka Wieś a Małopolskim Urzędem Wojewódzkim Wojewoda przyznał gminie dotację w wysokości  86 604  zł (słownie: osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset cztery złote) przeznaczoną na utrzymanie Ośrodka.

2021

Zgodnie z umową nr  168/OPS/2021 zawartą pomiędzy Gminą Wielka Wieś  a Małopolskim Urzędem Wojewódzkim Wojewoda przyznał gminie dotację w wysokości  85 302 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta dwa złote) przeznaczoną na utrzymanie Ośrodka.

2020

W roku 2020 Gmina Wielka Wieś otrzymała dotację w wysokości  85 302 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta dwa złote), w 2019 - wysokości 81 394 zł (słownie: osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt cztery złote).

Wojewoda przyznaje również Gminom  środki finansowe w formie dotacji celowej na wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych zatrudnionych w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, do których podstawowych obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej lub przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych poza siedzibą jednostki pracujących w terenie (art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej). Celem dotacji jest wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadania określonego w art. 17 ust. 1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej.

Wojewoda przyznaje również Gminom  środki finansowe w formie dotacji celowej na wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych zatrudnionych w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, do których podstawowych obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej lub przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych poza siedzibą jednostki pracujących w terenie (art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej). Celem dotacji jest wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadania określonego w art. 17 ust. 1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej. W dniu 08.09.2021 podpisana została Umowa nr 610/OPS/2021 przyznająca dotację celową w kwocie 5 649 zł  na wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych.