Posiłek w szkole i w domu

znaki strona www

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi realizuje wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023, polegający na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym, a w szczególności:

– dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,

– uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,

– osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym – w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Pomoc w zakresie dożywiania jest przyznawana osobom i rodzinom jeżeli:
* dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 150 % kryterium dochodowego  (528,00 zł), tj. 792,00 zł na osobę w rodzinie, (np. dla trzyosobowej rodziny 3 os. x 792,00 zł = 2 376,00 zł).
* dochód netto osoby samotnie gospodarującej nie przekracza 150% kryterium dochodowego (701,00 zł), tj. 1051,50 zł.

Zgodnie z umową nr 1/2021 zawartą pomiędzy gminą Wielka Wieś  a Małopolskim Urzędem Wojewódzkim na realizację Programu „Posiłek w szkole i w domu” z budżetu państwa przeznaczone zostały środki w wysokości: 93 914 zł (słownie: dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset czternaście złotych).  Zgodnie z Aneksem 1/2021  do niniejszej umowy Gmina Wielka Wieś otrzymała dotację  w wysokości 119 037 zł (słownie: sto dziewiętnaście tysięcy trzydzieści siedem złotych).

Program „Posiłek w szkole i w domu” był realizowany przez Gminę Wielka Wieś  również w latach 2019 i 2020. Całkowity koszt realizacji Programu w 2020 r. wyniósł 246 203,81  zł, z czego środki własne Gminy stanowiły kwotę 102 277,04 zł, a dotacja z budżetu Wojewody Małopolskiego to 143 926,77 zł. Całkowity koszt realizacji Programu w 2019 r. wyniósł 258 783,52  zł, z czego środki własne Gminy stanowiły kwotę 113 210,12  zł, a dotacja z budżetu Wojewody Małopolskiego to 145 573,40 zł.

W latach 2014- 2018 realizowano program  wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Program był rozpowszechniany na stronach internetowych Gminy Wielka Wieś, Ośrodka Pomocy Społecznej a także poprzez plakaty informacyjne zamieszczane na tablicach GOPS i Gminy. O programie oraz dotacjach informowano bezpośrednio klientów, przedstawicieli samorządu gminnego oraz jednostki gminne- w tym placówki oświatowe.

Zgodnie z umową nr 1/2021 zawartą pomiędzy gminą Wielka Wieś  a Małopolskim Urzędem Wojewódzkim na realizację Programu „Posiłek w szkole i w domu” z budżetu państwa przeznaczone zostały środki w wysokości: 93 914 zł (słownie: dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset czternaście złotych).  Zgodnie z Aneksem 1/2021  do niniejszej umowy Gmina Wielka Wieś otrzymała dotację  w wysokości 119 037 zł (słownie: sto dziewiętnaście tysięcy trzydzieści siedem złotych). Zgodnie z Aneksem 2/2021  do niniejszej umowy Gmina Wielka Wieś otrzymała dotację  w wysokości 183 754 zł (słownie: sto osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt cztery złote).