znaki strona www

Gmina Wielka Wieś pozyskała w roku 2018 od Wojewody Małopolskiego środki na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania. Specjalistyczne usługi opiekuńcze przeznaczone są dla:

  • osób dorosłych, wykazujących zaburzenia wymienione w art. 3 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego:
  • chorych psychicznie (wykazujących zaburzenia psychotyczne);
  • upośledzonych umysłowo;
  • osób wykazujących inne poważne zakłócenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej zaliczane są do zaburzeń psychicznych, a osoba ta wymaga takiej formy pomocy i opieki niezbędnej do życia w środowisku rodzinnym lub społecznym,
  • w wyjątkowych przypadkach dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi, pozbawionych dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych, jeśli nie mają możliwości uzyskania dostępu do zajęć świadczonych przez inne zobowiązane podmioty.

Przyznając specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, należy mieć na względzie zasadę pomocniczości, wynikającą z ustawy o pomocy społecznej, która definiuje pomoc społeczną jako instytucję polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości (art. 2 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej).

Gmina Wielka Wieś realizuje również Program „Za życiem”.  W dniu 4 listopada 2016 roku Sejm uchwalił ustawę o wsparciu kobiet w ciąży i  rodzin „Za życiem”. Celem ustawy jest uregulowanie w sposób kompleksowy wsparcia dla kobiet w  ciąży i  rodzin, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet w  ciąży powikłanej oraz w sytuacji niepowodzeń położniczych, a także dzieci, u których zdiagnozowano ciężkie i  nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą ich życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Na podstawie ww. ustawy opracowany został program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, przyjęty uchwałą Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 roku.

Program „Za życiem” przewiduje m.in. wsparcie finansowe w formie jednorazowego świadczenia w wysokości 4000zł.  Wsparcie finansowe przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka (tj. osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem, jeśli wystąpiła do sądu z wnioskiem o przysposobienie dziecka) bez względu na dochód, po wypełnieniu stosownego wniosku oraz podpisaniu zawartych w nim oświadczeń i dołączeniu wymaganych dokumentów.

„Program Wspieraj seniora” – w oparciu Umowę nr 687/OPS/2020 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi otrzymał  dofinansowanie w wysokości  23 749,00 zł na realizację programu wspierania seniorów.  Wsparciem objęto seniorów z terenu Gminy Wielka Wieś zgodnie z założeniami Programu. Ponadto w związku ze Świętami zorganizowano z  urzędu pomoc okolicznościową  (nieodpłatne dostarczenie ciast oraz podstawowych produktów spożywczych) dla 620 osób- seniorów 75+.

Program „Korpus Wsparcia Seniorów” 2022 jest finansowany z budżetu państwa. Na realizację programu Gmina Wielka Wieś otrzymała kwotę 36 200 zł. Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie wsparcia działań na rzecz seniorów niesamodzielnych ze względu na wiek oraz stan zdrowia. Jest także odpowiedzią na potrzeby seniorów w zakresie ochrony przed zakażeniem COVID-19, w związku z utrzymującym się stanem epidemia obszarze Rzeczpospolitej Polskiej. Celem programu jest zapewnienie bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania seniorów.