Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi

Projekt systemowy "Gminy Wielka Wieś i Skała szansą dla wszystkich"

Działając na podstawie Uchwały Nr XLII/295/2010 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 28 stycznia 2010 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi realizował w 2014 roku 4 edycję projektu systemowego pn. „Gminy Wielka Wieś i Skała szansą dla wszystkich”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Projekt realizowany był w porozumieniu z gminą Skała, gdzie liderem była gmina Wielka Wieś, a partnerem Gmina Skała.

W 2014 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi realizował piątą edycję projektu systemowego pn. „Gminy Wielka Wieś i Skała szansą dla wszystkich”; na realizację tego zadania otrzymał z Europejskiego Funduszu Społecznego kwotę 179 935 zł. W ramach projektu realizowano szereg zadań, z których najistotniejsza to tzw. „aktywna integracja” oraz działania o charakterze środowiskowym, w ramach „Programu Aktywności Lokalnej”.

W projekcie uczestniczyło 24 beneficjentów – były to osoby w wieku aktywności zawodowej, jednakże w większości przypadków niepracujące, korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej. Każda z tych osób objęta została indywidualnym planem pomocy rodzinie,  a pracę prowadzono w oparciu o założenia kontraktu socjalnego, stanowiącego rodzaj umowy pomiędzy Ośrodkiem a beneficjentem. Uczestnicy projektu mieli możliwość odbycia indywidualnych spotkań z psychologiem, doradcą zawodowym. Ponadto odbyło się siedem treningów grupowych:
- trening psychoedukacyjny - w zakresie radzenia sobie ze stresem i zniechęceniem, lękiem, bezsilnością i własnymi emocjami, zwiększenie osobistej odporności i nabycie kompetencji w zakresie radzenia sobie z silnymi emocjami,

- trening prowadzenia gospodarstwa domowego – realizowany na trzech podstawowych elementach: treningu budżetowego, higienicznego i żywnościowego. Nabywanie umiejętności racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami finansowanymi, nabywanie nawyków dbałości o higienę osobistą, trening przygotowywania racjonalnych, odpowiednich do wieku posiłków.

- trening asertywności - w obszarze budowania poczucia własnej wartości poprzez stawianie granic oraz formułowanie, prezentowanie i obronę własnych opinii i sądów, nabywanie umiejętności zachowań asertywnych reakcji na krytykę i atak, poznanie prawidłowej reakcji w sytuacjach konfliktowych i manipulacji.

- trening umiejętności podejmowania decyzji – w zakresie decyzyjności, poznanie czynników wpływających na podejmowanie decyzji, umiejętność analizy decyzyjnej, przewidywanie skutków podejmowania decyzji. Procesy decyzyjne poprzez ćwiczenia własnych strategii podejmowania decyzji w różnych sytuacjach życiowych,

- trening komunikacji - nawiązywania kontaktów, jasne i precyzyjne formułowania komunikatów, umiejętności pokonywania barier w komunikacji interpersonalnej, zasady aktywnego słuchania, komunikacji werbalnej i niewerbalnej,

- trening kompetencji rodzicielskich – był to trening wyjazdowy, skoncentrowany na pogłębieniu świadomości i kompetencji w funkcjonowaniu w roli rodzicielskiej, poprawie wizerunku rodzica, uświadomieniu sobie i wyrażania oczekiwań, uczuć i postaw rodzicielskich, poszerzanie wiedzy i doświadczeń na temat dylematów rodzicielskich i dziecięcych uczuć, sposobów nawiązywania współpracy, komunikacji z dziećmi, skuteczności i nieskuteczności pochwał i kar,

- warsztaty z zakresu rynku pracy - obejmie zajęcia z aktywnego poszukiwania pracy, opracowania dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny, podanie) rozmowa kwalifikacyjna, autoprezentacja w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, wyszukiwanie ofert pracy.


Ponadto, sfinansowano również kursy zawodowe dla 14 beneficjentów projektu:

-        Prawo jazdy kategoria B – 4 osoby

-        Sprzedawca, kasjer, fakturzysta z obsługą kas fiskalnych i programu do fakturowania – 4 osoby

-        Pracownik administracyjno – biurowy – 1 osoba

-        Kurs kosmetyczny z elementami manicure i pedicure – 2 osoby

-        Dekorator wnętrz z elementami florystyki – 1 osoba

-        Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy – 1 osoba

-        Kurs malarstwa i rysunku – 1 osoba

W ramach działań środowiskowych Programu Aktywności Lokalnej w 2014 r. odbyły się:

- w czerwcu w Wielkiej Wsi dla około 350 osób odbył się festyn rodzinny pn „Aktywnie po zdrowie”, którego celem było rozwijanie aktywności społeczności lokalnej oraz promowanie zdrowego trybu życia.

- w lipcu 2014 r. w Wierzchowiu dla około 200 osób odbyła się impreza plenerowa pn. ” Dla starszego i młodszego – Wierzchowie łączy pokolenia” celem było docenienie roli osób starszych w życiu rodzinnym i społecznym.

W ramach działań z zakresu edukacji obywatelskiej dla dorosłych odbyły się następujące wydarzenia:

- w grudniu – w Giebułtowie i w  Modlnicy odbyły się dwa spotkania edukacyjne dla społeczności lokalnej ( osób dorosłych i seniorów). Były to zajęcia psychoedukacyjne prowadzone przez psychologa w zakresie komunikacji międzypokoleniowej w rodzinie, rozwoju osobistego oraz celów życiowych.

- w kwietniu odbyło się  edukacyjne wielkanocne spotkanie z tradycją w Modlnicy .

Wydarzenie odbyło się dla około 100 osób z terenu gminy – celem wydarzenia była chęć kultywowania staropolskich zwyczajów, ale przede wszystkim troska i pamięć o mieszkańcach naszej gminy - o wszystkich osobach starszych, samotnych, a także tych którzy z różnych przyczyn czują się samotni, szczególnie w tym wyjątkowym, świątecznym czasie.

- także w kwietniu w Czajowicach odbyło się trzydniowe szkolenie dla społeczności lokalnej (15 osób) z zakresu komunikacji w rodzinie oraz rozwoju stosunków społecznych w rodzinie przez alternatywne sposoby spędzania czasu wolnego.

- w czerwcu odbył się edukacyjny wyjazd dla społeczności lokalnej z terenu gminy – po krakowskim Kazimierzu

Z kolei w ramach działań z zakresu  edukacji dzieci i młodzieży odbyły się:

- w styczniu w Wielkiej Wsi warsztaty dla młodzieży w zakresie motywacji do pracy oraz rozwój umiejętności psychospołecznych uczniów (takich jak twórcze myślenie, skuteczna komunikacja, planowanie, praca metodą projektu). W miesiącach kwiecień/maj zostały zrealizowane 3 warsztaty dla dzieci i młodzieży:
tematyką warsztatów było:

- ekologia, segregacja

- edukacja prozdrowotna nt. zdrowego odżywiania

- asertywność, metody radzenia sobie ze stresem, przeciwstawianie się manipulacji w grupie rówieśniczej 

Warsztaty były realizowane kolejno w Modlniczce, Bęble, Modlnicy i w Białym Kościele.