Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Wielka Wieś na lata 2016 – 2020 „Zatrzymać przemoc”, przyjęty Uchwałą Nr XII/147/2016 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 10 marca 2016 roku

Celem głównym Programu jest zmniejszenie rozmiaru przemocy w rodzinach mieszkających na terenie naszej gminy oraz skutków stosowania przemocy. Realizacja celu głównego będzie możliwa poprzez cele szczegółowe, m.in.: 

  • podniesienie świadomości i wrażliwości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie
  • zwiększenie dostępności i efektywności podejmowanych działań profilaktycznych dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie
  • zapewnienie kompleksowej pomocy osobom doznającym przemocy

zintegrowanie środowisk i skoordynowanie działań lokalnych w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.