Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej na lata 2024 – 2030 „Przemoc- możesz żyć inaczej””, przyjęty Uchwałą Nr LXVIII/751/2023 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 28 grudnia 2023 roku.

Celem głównym Programu jest zwiększenie skuteczności działań na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej oraz zmniejszenie skali tego zjawiska w Gminie Wielka Wieś.

Cel główny Programu będzie realizowany poprzez poniższe cele szczegółowe:

1. Zwiększenie dostępności i efektywności działań profilaktycznych dotyczących przeciwdziałania przemocy domowej, adresowanych do różnych grup społecznych tj. dzieci i młodzież a także seniorzy z terenu Gminy Wielka Wieś.

1.2. Poszerzenie działań profilaktycznych dot. zachowań agresywnych i cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży szkolnej.

2. Zwiększenie dostępności i skuteczności ochrony oraz wsparcia osób doznających przemocy domowej.

3. Zwiększenie skuteczności oddziaływań wobec osób stosujących przemoc.

4. Zwiększenie poziomu kompetencji przedstawicieli instytucji i podmiotów realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej na terenie Gminy Wielka Wieś.

Cele określone w programie wynikają z przeprowadzonej analizy sytuacji i diagnozy potrzeb w zakresie problematyki przemocy domowej. Dostosowanie rozwiązań programowych do faktycznie występujących problemów, z jakimi borykają się rodziny zagrożone kryzysem jest jednym z podstawowych założeń Programu. Dzięki temu jego realizacja w znacznym stopniu zwiększy efektywność działań profilaktycznych oraz wspierających w sytuacjach problemowych, podejmowanych przez różne podmioty na rzecz przeciwdziałania dysfunkcjom i przywrócenia rodzinie możliwości prawidłowego funkcjonowania. Sprawne funkcjonowanie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy domowej zakłada koordynację i spójność działań, w tym dobry przepływ informacji między jednostkami pomocy społecznej, ochrony zdrowia, wymiaru sprawiedliwości, policją, instytucjami oświaty, kultury, sportu, organizacjami pozarządowymi i innymi mającymi związek z przeciwdziałaniem przemocy domowej. Pełna realizacja wyznaczonych celów jest uzależniona od stopnia zaangażowania tych podmiotów w stworzenie systemu umożliwiającego rodzinie uzyskanie specjalistycznego wsparcia i niezbędnej pomocy, by sama stawała się niezależna, wydolna i zaradna. Program będzie wdrażany we współpracy z lokalnymi instytucjami, placówkami, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami zajmującymi się problematyką rodzinną, zgodnie z opracowanym szczegółowym harmonogramem działań. Za realizację programu, koordynację przedsięwzięć na rzecz osób doświadczających przemocy, sygnalizowanie konieczności wprowadzania zmian do przyjętego dokumentu oraz informowanie o problemach w realizacji zadań odpowiada Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi.