FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

znaki strona www

 

INFORMACJA W SPRAWIE PROGRAMU „RODZINA  500+”

Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

Wysokość świadczenia wychowawczego – 500 zł miesięcznie na dziecko

Świadczenie wychowawcze przysługuje:

- matce albo ojcu dziecka,

- opiekunowi faktycznemu dziecka (osobie faktycznie opiekującej dzieckiem, jeżeli       wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka),

- opiekunowi prawnemu dziecka

- dyrektorowi domu pomocy społecznej

Świadczenie wychowawcze przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia

UWAGA!

W trakcie pobierania świadczenia należy zgłaszać w Sekcji Świadczeń dla Rodzin zmianę sytuacji  rodziny mogącą mieć wpływ na prawo pobierania świadczenia wychowawczego (np. zmiana miejsca zamieszkania rodziny bądź dziecka , zmiany stanu cywilnego, wyjazd członka rodziny poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, bądź instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, wydanie przez Sąd orzeczenia o objęciu dziecka opieką naprzemienną).

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

- dziecko pozostaje w związku małżeńskim;

- pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;

- członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze  do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

  Świadczenie wychowawcze ulega podziałowi jeżeli dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.

Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na okres 2021/2022:

Wnioski w sprawie ustalenia prawa doświadczenia wychowawczego na kolejny okres przyjmowane są od 1 kwietnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną od 1 lutego danego roku.

  • W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 kwietnia, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia następuje do dnia 30 czerwca tego roku.
  • W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od 1 maja do dnia 31 maja danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia następuje do dnia 31 lipca tego roku.
  • W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od 1 czerwca do dnia 30 czerwca danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia następuje do dnia 31 sierpnia tego roku.
  • W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od 1 lipca do dnia 31 lipca danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia następuje do dnia 30 września tego roku.
  • W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia następnego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia następuje 31 października tego roku.

Jeżeli wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego zostanie złożony w  okresie od 1 lipca 2021 r.  prawo do świadczenia  wychowawczego ustala się od miesiąca złożenia wniosku do 31 maja 2022r.

W przypadku złożenia wniosku w terminie 3 miesięcy od daty urodzenia dziecka , świadczenie wychowawcze wypłaca się z wyrównaniem od daty urodzenia dziecka.

W przypadku złożenia przez drugiego z rodzica wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w terminie 3 miesięcy od daty śmierci osoby pobierającej świadczenie wychowawcze na dziecko/dzieci,  wypłaca się świadczenie wychowawcze z wyrównaniem.

Przyznanie przez organ właściwy lub wojewodę świadczenia wychowawczego nie wymaga wydania decyzji. Odmowa przyznania świadczenia wychowawczego, uchylenie lub zmiana prawa do świadczenia wychowawczego oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego wymagają wydania decyzji.  Organ właściwy przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu świadczenia wychowawczego na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej – o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej, organ właściwy lub wojewoda, odbierając wniosek od wnioskodawcy, informuje go o możliwości odebrania od tego organu informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego. Nieodebranie informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego nie wstrzymuje wypłaty tego świadczenia.

Jeżeli w stosunku do osoby ubiegającej się o przyznanie świadczenia wychowawczego lub osoby pobierającej to świadczenie wystąpią wątpliwości dotyczące sprawowania opieki nad dzieckiem lub wydatkowania świadczenia wychowawczego niezgodnie z celem lub marnotrawienia świadczenia wychowawczego, organ właściwy oraz wojewoda mogą zwrócić się do kierownika ośrodka pomocy społecznej o przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w celu weryfikacji tych wątpliwości.

Organ właściwy oraz wojewoda w przypadku wątpliwości dotyczących spełniania warunków do otrzymywania świadczenia wychowawczego, w szczególności warunku zamieszkiwania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o którym mowa w art. 1 ust. 3, może wezwać osobę ubiegającą się lub otrzymującą świadczenie wychowawcze do osobistego udzielenia, w wyznaczonym terminie, wyjaśnień oraz informacji co do okoliczności mających wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego

Wymagane dokumenty:

- odpis orzeczenia Sądu w sprawie objęcia dziecka opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.

- kartę pobytu − w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej  Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2094 i 2399 oraz z 2019 r. poz. 577 i 622);

- kartę pobytu i decyzję o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy − w przypadku cudzoziemca posiadającego kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”;

- inne niewymienione wyżej dokumenty niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego np.: -dokument potwierdzający stan cywilny osoby ubiegającej się o świadczenia rodzinne (np. kopia wyroku rozwodu, wyroku o separacji, aktu zgonu małżonka), orzeczenie Sądu w sprawie ustalenia miejsca zamieszkania dzieci – jeżeli takie rozstrzygnięcie zostało wydane

Wszystkie oświadczenia składa się pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań.