Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego od 1 listopada 2018 r. wynosi 184,42 zł miesięcznie, a od 1 listopada 2019 r. wynosić będzie 215,84 zł miesięcznie.


Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.


Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

  • - niepełnosprawnemu dziecku;
  • - osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
  • - osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia;
  • - osobie, która ukończyła 75 lat.

 

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje:

  • - osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego;
  • - osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej nieodpłatnie całodobowe utrzymanie;
  • - jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tej osoby, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej