Zdając sobie sprawę, jak wielkim zainteresowaniem cieszy się projekt „Małopolska Niania” na bieżąco zamieszczamy na naszej stronie internetowej informacje pozyskane z ROPS.

Samorząd Województwa Małopolskiego – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie rozpoczął realizację projektu „Małopolska Niania 2.0”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 8 Osi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Z oferowanego w projekcie dofinansowania kosztów zatrudnienia niani mogą skorzystać rodzice, którzy ze względu na konieczność opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3 nie mogą podjąć lub utrzymać pracy, jak również rodzice powracający z urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego i wychowawczego. Projekt skierowany jest do wszystkich Małopolan, w szczególności do mieszkańców gmin o ograniczonym dostępie do usług opieki nad dziećmi do lat 3.
Dofinansowanie do kosztów zatrudnienia niani wyniesie: wsparcie podstawowe – 1 500 zł/m-c, wsparcie podwyższone: 2 100 zł/m-c – dla rodzin znajdujących się w trudniejszej sytuacji materialnej (spełniających kryterium dochodowe zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, tj. 800 zł na osobę w rodzinie lub 1 200 zł, gdy przynajmniej jedno z dzieci jest osobą niepełnosprawną).
Wsparcie będzie można otrzymać przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.
W rekrutacji rodziców do projektu zostaną uwzględnione:
Kryteria dostępu:

- zamieszkiwanie (rozumiane zgodnie z Kodeksem Cywilnym) na terenie województwa małopolskiego;

- sprawowanie opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3;

- niemożność podjęcia pracy/powrotu do pracy lub utrzymania zatrudnienia ze względu na konieczność opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3;
Kryteria preferencji:

- pozostawanie rodzica/opiekuna bez pracy lub przebywanie na urlopie macierzyńskim rodzicielskim, wychowawczym ze względu na pełnienie funkcji opiekuńczych nad dziećmi do lat 3;

- zamieszkiwanie rodzica/opiekuna (rozumiane zgodnie z Kodeksem Cywilnym) na terenie gminy o ograniczonym dostępie do usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3;

- bycie rodzicem/opiekunem dziecka do lat 3 wymagającego szczególnej opieki wynikającej z niepełnosprawności;

- w przypadku rodzica/opiekuna - bycie osobą z niepełnosprawnościami rozumianą zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub ustawą o ochronie zdrowia psychicznego;

- samotne wychowywanie dziecka.

Rodzic/opiekun pozostający bez pracy, który zgłosi chęć uczestnictwa w projekcie oraz spełni kryteria rekrutacji, otrzyma promesę gwarantującą przyznanie wsparcia w projekcie pod warunkiem, że w okresie do 3 m-cy od otrzymania promesy udokumentuje podjęcie zatrudnienia. Okres ten będzie mógł zostać wydłużony do 6 m-cy na wniosek rodzica/opiekuna i w oparciu o indywidualną analizę jego sytuacji.
Przewiduje się, że w trzyletnim okresie realizacji projektu (projekt potrwa do 2021 r.) ze wsparcia skorzysta 650 rodziców. Na ten cel przeznaczono kwotę ok. 20 mln zł. Wniosek o przyznanie wsparcia w ramach projektu wraz z pozostałą dokumentacją zostaną zamieszczone na stronie ROPS w Krakowie w dniu ogłoszenia naboru.

Załączniki:
Pobierz plik (Małopolska Niania 2.0.pdf)Małopolska Niania 2.0[ ]382 kB