CEL PROGRAMU

Gmina Wielka Wieś (Gminny ośrodek Pomocy Społecznej) jest realizatorem Programu od 2020 roku. Program jest uruchamiany corocznie przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia osobie niepełnosprawnej
w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu
w życiu społecznym. Działania są prowadzone na terenie gminy Wielka Wieś w miejscu zamieszkania osoby objętej wsparciem,
a także w razie konieczności  poza miejscem zamieszkania. Dzięki realizacji tego Programu osoby niepełnosprawne mają szansę na prowadzenie bardziej samodzielnego i aktywnego życia.

ADRESACI – KOMU PRZYSŁUGUJE ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ?

  • dzieciom do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki;
  • osobom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi a lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ, JAK ZAŁATWIĆ?

Osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie, bądź ich opiekunowie chcąc skorzystać z takich usług, muszą zgłosić się do właściwej jednostki i spełnić następujące warunki:

  • wypełnić kartę zgłoszeniową,
  • posiadać aktualne orzeczenie o niepełnosprawności,
  • posiadać kserokopię dokumentu potwierdzającego ustanowienie opiekuna prawnego,
  • w przypadku, gdy uczestnikiem jest dziecko do 16 roku życia, to niezbędna jest pisemna akceptacja osoby asystenta opiekuna prawnego dziecka oraz zaświadczenie o niekaralności asystenta oraz pisemna informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym

Mariola Pyrek (GOPS Wielka Wieś)