Problemy opiekuńczo wychowawcze mogą dotknąć każdą rodzinę, dlatego warto mieć wiedzę, z jakich form pomocy można skorzystać na terenie gminy Wielka Wieś.

Przede wszystkim warto pamiętać, że w każdej szkole na terenie gminy zatrudnieni są specjaliści- PSYCHOLODZY, PEDAGODZY, którzy służą pomocą i właściwym wsparciem. Ich podstawowym zadaniem jest oferowanie pomocy uczniom i  nauczycielom, ale również mogą pomagać rodzicom. W zagmatwanych sytuacjach rodzinnych, w trudnościach wychowawczych warto skorzystać z tej formy pomocy. 

W przypadku, gdy problemy opiekuńczo – wychowawcze są szczególnie duże warto skorzystać z usługi ASYSTENTA RODZINY. Zadaniem asystenta rodziny jest pomoc rodzinie przy wdrażaniu prawidłowych postaw życiowych wszystkich jej członków. Współpraca z asystentem odbywa się za zgodą rodziny i przy aktywnym jej udziale. Pierwszy kontakt asystenta z rodziną następuje w obecności pracownika socjalnego. Podczas spotkania asystent próbuje dowiedzieć się jak najwięcej o rodzinie, dzieciach, o występujących w rodzinie problemach oraz ich oczekiwaniach. Asystent wspólnie z rodziną określa sposób wyjścia z trudnej sytuacji życiowej. Ustala mocne strony rodziny oraz rodzaj i kolejność podejmowanych działań. Ostatecznie na zmianę i sukces pracuje sama rodzina. Głównym celem asystentury jest podniesienie umiejętności opiekuńczo – wychowawczych, prowadzenia gospodarstwa domowego, radzenia z sytuacjami dnia codziennego rodziców lub opiekunów dzieci. Efektem powinno być odzyskanie przez osoby przyjmujące pomoc kontroli nad własnym życiem, które pozwala im być samodzielnym oraz tak wypełniać role rodzica, aby środowisko rodzinne sprzyjało bezpieczeństwu i rozwojowi dzieci. Asystent rodziny przez pewien czas wspiera rodzinę, aby w przyszłości samodzielnie potrafiła pokonywać trudności życiowe, zwłaszcza dotyczące opieki i wychowania dzieci.

Katarzyna Zielińska (GOPS Wielka Wieś)