Osoby niepełnosprawne będące mieszkańcami Powiatu Krakowskiego i posiadające ważne orzeczenia o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub inne równoważne orzeczenie mogą ubiegać się o dofinansowanie zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych pochodzących ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie.

Rodzaje dofinansowań:

- do likwidacji barier architektonicznych

- do likwidacji barier w komunikowaniu się

- do likwidacji barier technicznych

- do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

- do uczestnictwa osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Powiatu Krakowskiego i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,

- do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny

- do sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

- do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny na wniosek osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.

- do usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika

Numery kontaktowe:

- turnusy rehabilitacyjne, likwidacja barier technicznych oraz aktywny samorząd tel. (12) 39−79−567

- likwidacja barier architektonicznych, dofinansowanie do przedmiotów ortopedycznych, asystent oraz opieka wytchnieniowa (12) 39−79−570,

- dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu się oraz sprzęt rehabilitacyjny (12)39−79−574

W jakim terminie najlepiej składać wnioski? – najlepiej na początku roku kalendarzowego

Justyna Krawczyk (GOPS Wielka Wieś)