Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi we współpracy z mediatorem od listopada umożliwił mieszkańcom naszej Gminy skorzystanie z nowej formy pomocy jaką jest mediacja.

 

Mediacja to alternatywna metoda rozwiązywania sporów. Mediacja oferuje pomoc stronom w samodzielnym rozstrzygnięciu sporu, przeważnie w znacznie krótszym czasie oraz wywołując dużo mniejsze koszty w porównaniu do procesu. W ostatnich latach można obserwować jej intensywny rozwój w naszym kraju.

Głównymi zasadami mediacji są neutralność, bezstronność, poufność oraz dobrowolność. Dwie pierwsze odnoszą się do postawy mediatora względem uczestników oraz przedmiotu sporu. Ma on obowiązek w równym stopniu wspierać każdą ze stron we wspólnej rozmowie. Neutralność zobowiązuje go do nie narzucania własnych rozwiązań do rozpatrywanych problemów. Podczas mediacji uczestnicy sami szukają drogi do porozumienia, a mediator ma za zadanie ich w tym wspierać. Używa do tego swoich umiejętności i wiedzy z zakresu komunikacji, negocjacji oraz sposobów rozwiązywania konfliktów.

Mediacja jest w pełni dobrowolna. Strony zgłaszając się do mediatora robią to z własnej woli i na każdym etapie mogą zrezygnować bądź zawiesić mediację. Strony mogą również zgłaszać swoje uwagi i wspólnie z mediatorem modyfikować sposób prowadzenia procesu tak, aby jak najlepiej odpowiadał on potrzebom uczestników.

 Zasada poufności odnosi się do dyskrecji całego postępowania. Ustawodawca zobowiązuje osobę mediatora, jak i każdego uczestnika, do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji, które zostały ujawnione w trakcie mediacji. Dotyczy to również sądu, który nie może pytać mediatora o żadne kwestie poruszone podczas rozmów. Pozwala to stronom na pełną swobodę w wyrażaniu swoich myśli oraz przekonań.

Zakres kwestii poruszanych w ramach mediacji jest bardzo szeroki. Mogą to być różnego rodzaju spory rodzinne, m.in. dotyczące formy opieki nad dzieckiem rozwiedzionych rodziców, spraw obejmujących podział majątku, jak również prób polepszenia wspólnego funkcjonowania rodziny na co dzień. Innymi problemami, z którymi można się zgłaszać, są m.in. spory sąsiedzkie, spór o miedzę lub spory ze świadczeniodawcami usług. Należy pamiętać, że wystarczy, aby tylko jedna ze stron zgłosiła się do mediatora. Jego zadaniem będzie zaproszenie do mediacji pozostałych stron.

Jeżeli strony mają taką wolę, ugoda zawarta przed mediatorem może zostać zatwierdzona przez Sąd i wywoływać takie same skutki jak wyrok sądowy.

Mediacje odbywają się w Punkcie Wsparcia i Pomocy Rodzinie w Szycach tj. Plac Wspólnoty 2, Szyce. Dwa razy w miesiącu w godzinach popołudniowych. W celu umówienia spotkania z mediatorem prosimy o kontakt pod nr. tel. (12) 419 – 11 – 01.

Michał Prządo

Mediator w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Wielka Wieś

Najbliższe dyżury mediatora będą się odbywać w Punkcie Wsparcia i Pomocy Rodzinie w dniach: 21 listopada oraz 19 grudnia /od godz.18:00/, ale  w razie potrzeby może też zostać wyznaczony dodatkowy dyżur w grudniu.