Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi informuje o realizacji Programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022.

Celem Programu jest wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.

Program adresowany jest do:

- dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji

- osób z niepełnosprawnością, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta:

  1. wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu,
  2. wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca,
  3. załatwianiu spraw urzędowych;
  4. korzystaniu z dóbr kultury,
  5. zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Dzięki realizacji Programu osoby niepełnosprawne będą miały szansę na prowadzenie bardziej samodzielnego i aktywnego życia, a co za tym idzie poprawi się ich jakość życia.

Uczestnik (bez względu na sytuację materialną) nie ponosi odpłatności za udział w Programie

Program realizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wiesi, a finansowany jest przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ze środków Funduszu Solidarnościowego.