Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi informuje, że od dnia 01-10-2023r. ulega zmianie kwota kryterium dochodowego uprawniającego do pobierania świadczeń
z Funduszu Alimentacyjnego i będzie wynosić 1 209,00 zł. Do dnia 30-09-2023 r. obowiązuje nadal dotychczasowe kryterium dochodowe w kwocie 900,00 zł w przeliczeniu na osobę
w rodzinie. Więcej informacji dotyczących funduszu znajduje się na stronie GOPS w zakładce „fundusz alimentacyjny”:

http://www.gops.wielka-wies.pl/index.php/fundusz-alimentacyjny.