W dniu 5.05.2023 r. została ogłoszona ustawa z dnia 9.03.2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023, poz. 852). Zgodnie z treścią art. 10 w/w ustawy z dniem 6 sierpnia 2023 r. uchylony został art. 15h ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1327 z późn. zm.), zwanej dalej specustawą covidową.

Przepis art. 15h ustawy covidowej, przedłużał m. in. prawo do zasiłku pielęgnacyjnego czy świadczenia pielęgnacyjnego do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Uchylony przepis art. 15h specustawy covidowej, nie spowoduje jednak automatycznej utraty ważności wszystkich orzeczeń wydanych na czas określony, których termin ważności został przedłużony na podstawie wskazanego przepisu, ze względu na wprowadzoną przez ustawodawcę w art. 23 ustawy z dnia 9.03.2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw regulację przejściową.

Zgodnie z treścią art. 23 ustawy z dnia 9.03.2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw, utrata ważności orzeczeń o niepełnosprawności albo o stopniu niepełnosprawności będzie następowała etapowo, w sposób wskazany w tym przepisie, a mianowicie:

Orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, o którym mowa w art. 15h ustawy covidowej, w brzmieniu dotychczasowym, którego okres ważności:

  • upłynąłby do dnia 31 grudnia 2020 r. – zachowuje ważność do dnia 31 grudnia 2023 r.,
  • upłynąłby w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. – zachowuje ważność do dnia 31 marca 2024 r.,
  • upłynąłby w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 5 sierpnia 2023 r. – zachowuje ważność do dnia 30 września 2024 r.

– jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Powyższe przepisy oznaczają, że pomimo uchylenia z dniem 6 sierpnia 2023 r. w/w art. 15h specustawy covidowej, wszystkie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, których termin ważności upłynąłby w okresie do dnia 5 sierpnia 2023 r. (czyli do dnia poprzedzającego wejście w życie przepisu uchylającego art. 15h), ulegną ponownemu przedłużeniu z mocy prawa na okresy wskazane w ww. art. 23 ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw.

Jednocześnie przypominamy, iż w przypadku wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności należy ten fakt NIEZWŁOCZNIE zgłosić do działu Świadczeń dla Rodzin w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi.

Jeżeli po otrzymaniu nowego orzeczenia o niepełnosprawności osoba chce nabyć uprawnienie do danego świadczenia konieczne jest złożenie nowego wniosku o zasiłek pielęgnacyjny/ świadczenie pielęgnacyjne, gdyż prawo do tych świadczeń ulega przedłużeniu jedynie  do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności.