Od 1 stycznia 2024 roku wchodzą w życie przepisy dotyczące wysokości zasiłku stałego. Zasiłek stały od nowego roku nie będzie mógł być niższy niż 100 zł. Maksymalna kwota zasiłku stałego dla osoby samotnie gospodarującej wynosi 1000 zł. Kwoty kryteriów dochodowych pozostają bez zmian i tak  dla osoby samotnie gospodarującej jest to 776 zł, a dla osoby w rodzinie 600 zł.