Odbiorcy paliw gazowych w gospodarstwach domowych, których głównym źródłem ogrzewania są paliwa gazowe dostarczane za pomocą sieci gazowej, mogą ubiegać się o refundację podatku VAT opłaconego od zużytego paliwa gazowego także za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r.

Wnioski o wypłatę refundacji podatku VAT można składać nie później niż do dnia 30 września 2024 r., lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.

Jednocześnie przypominamy, że wnioskodawcą musi być osoba, która faktycznie poniosła koszty wynikające z faktury. Prawo do refundacji przysługuje pod warunkiem spełnienia przez gospodarstwo domowe kryterium dochodowego wynoszącego:

  • 2100 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego,
  • 1500 zł na osobę w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.

Gospodarstwem domowym jednoosobowym jest osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca. Z kolei gospodarstwem wieloosobowym jest osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące.

Dochód weryfikowany jest jednorazowo przy złożeniu pierwszego wniosku. Obecnie uwzględnia się średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w 2022 roku.

Korzystanie z gazu do ogrzewania domu czy mieszkania musi potwierdzić wpis do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Wpis powinien być dokonany do 21 grudnia 2022 r. lub po tym dniu w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy do CEEB.

Przyznanie refundacji podatku VAT nie wymaga wydania decyzji. Informacja o przyznaniu świadczenia jest przekazywana na adres e-mail wskazany we wniosku.