Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi w związku z realizacją Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024, poszukuje osób, które byłyby zainteresowane podjęciem pracy w charakterze asystenta osoby z niepełnosprawnością.

Celem programu jest wsparcie osób z niepełnosprawnościami w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby niebędące członkami rodziny uczestnika, opiekunami prawnymi uczestnika lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z uczestnikiem:

- posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących zawodach i specjalnościach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, siostra PCK, fizjoterapeuta,

- posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami, np.

doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w formie wolontariatu,

- wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego (w przypadku osoby małoletniej albo ubezwłasnowolnionej całkowicie) w Karcie zgłoszenia do Programu.

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu telefonicznego z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi tel. 12 419 11 01