Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka w wysokości 1 000,00 zł przysługuje ojcu lub matce dziecka, a także opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1 922,00 zł.


W przypadku złożenia wniosku w terminie od 1 listopada 2020 r. do 31 października 2021 r. dochód rodziny ustalany jest na podstawie dochodów za 2019 rok, z uwzględnieniem utraty i uzyskania dochodu.

Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. W przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego wniosek składa się w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia, nie później niż do ukończenia przez dziecko 18-go roku życia. Wniosek złożony po terminie organ właściwy pozostawia bez rozpoznania.

Wymagane dokumenty:

 • Zaświadczenie lekarskie lub wystawione przez położną potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tyg. ciąży do porodu.
 • Zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne za 2019 rok, zawierające informacje odpowiednio o: a) formie opłacanego podatku, b) wysokości przychodu, c) stawce podatku, d) wysokości opłaconego podatku - w roku kalendarzowym 2019;
 • oświadczenie członka rodziny o wysokości dochodów niepodlegających opodatkowaniu za 2019 rok;
 • oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych posiadanego w 2019 roku;
 • dokument potwierdzający utratę dochodu oraz wysokość utraconego dochodu (np. świadectwo pracy, pit-11);
 • dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany - w przypadku uzyskania dochodu w 2019 roku (np. umowę-zlecenia, umowę o pracę, zaświadczenie, pit-11);
 • dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty – w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy (tj. w roku 2020 lub 2021);
 • odpis wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem;
 • zaświadczenie komornika prowadzącego postępowanie egzekucyjne o wysokości wyegzekwowanych świadczeń alimentacyjnych za 2019 rok lub oświadczenie o wyegzekwowanych świadczeniach alimentacyjnych za 2019 r.
 • Inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do jednorazowej zapomogi z tyt. urodzenia się dziecka.

Jednorazowa zapomoga nie przysługuje, jeżeli:

 • członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej;
 • osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało ustalone, na rzecz danego dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba że: a) rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje, b) ojciec dziecka jest nieznany, c) powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone, d) sąd zobowiązał jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka, e) dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.

USTALENIE DOCHODU RODZINY

Przez uzyskanie dochodu należy rozumieć: 

 1. zakończenie urlopu wychowawczego;
 1. uzyskanie zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych;
 1. uzyskanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej (stosunek pracy, stosunek służbowy, umowa agencyjna, umowa zlecenie, umowa o dzieło);
 1. uzyskanie zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym;
 1. rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 16b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników lub art. 36aa ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych;
 1. uzyskanie zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej;
 1. uzyskanie świadczenia rodzicielskiego;
 1. uzyskanie zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników;
 1. uzyskanie stypendium doktoranckiego określonego w art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

UWAGA!!! UZYSKANIE DOCHODU PO ROKU BAZOWYM

Jeżeli którakolwiek z osób znajdujących się w składzie rodziny w roku 2020 lub 2021  uzyskała dochód (źródła uzyskanego dochodu podane powyżej) i osiąga go do chwili obecnej należy to udokumentować.

W tym celu do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający uzyskanie dochodu oraz wysokość uzyskanego dochodu z miesiąca następującego po miesiącu w którym dochód został uzyskany (przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu).

UWAGA!!! UZYSKANIE DOCHODU W ROKU BAZOWYM

Jeżeli którakolwiek z osób znajdujących się w składzie rodziny w roku 2019 uzyskała dochód i osiąga go do chwili obecnej do wniosku należy dołączyć dokument określający datę uzyskania dochodu oraz dokument określający łączną kwotę uzyskanego dochodu w 2019 roku (np. PIT-11). Chodzi tu o dochody, których członek rodziny nie osiągał przez cały okres 12 miesięcy w 2019 roku.

UWAGA !!! UTRATA DOCHODU

Jeżeli którakolwiek z osób znajdujących się w składzie rodziny w roku 2019 lub po tym roku utraciła dochód należy dostarczyć dokumenty do utraty dochodu

1. uzyskanie prawa do urlopu wychowawczego - zaświadczenie lub oświadczenie o udzielonym urlopie wychowawczym i PIT 11 z zakładu pracy za 2019 rok,

2. utrata prawa do świadczeń z Powiatowego Urzędu Pracy – decyzja PUP/zaświadczenie lub oświadczenie;

3. utrata zatrudnienia ze stosunku pracy - świadectwo pracy i PIT 11 za 2019 rok,

4. utrata zatrudnienia z umowy zlecenia, umowy o dzieło - zaświadczenie od pracodawcy o okresie zatrudnienia lub oświadczenie Strony oraz PIT 11 za 2019 rok,

5. utrata zatrudnienia z umowy o dzieło - zaświadczenie od pracodawcy o okresie wykonywania dzieła lub oświadczenie Strony oraz PIT 11 za 2019 rok,

6. utrata zasiłku lub świadczenia emerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, emerytury, renty, renty socjalnej - zaświadczenie organu emerytalno-rentowego i PIT za 2019 rok wystawiony przez ten organ,

8. utrata zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących PO UTRACIE ZATRUDNIENIA - świadectwo pracy, zaświadczenie o okresie pobierania świadczeń i PIT za 2019 rok wystawiony przez właściwy organ;

9. utrata zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń - akt zgonu.

10. utrata zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników - dokument potwierdzający utratę prawa do danego świadczenia oraz wysokość utraconego dochodu. 

UWAGA! W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wyżej wymienione, podmiot realizujący świadczenie może domagać się takiego dokumentu.